Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ü.Şimşek, U.Karakaş, B.Oktay, M.Özyurt: Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri.9.Türk Üroloji Kongresi, Bodrum, 28 Eylül- 2 Ekim 1987.
 • B.Oktay, Ü.Şimşek, M.Özyurt,A.Bağcıoğlu: Değişici epitel hücreli mesane karsinomunda sigara kullanımının stage, grade ve nüks sayısına etkisi. 9. Türk Üroloji Kongresi, Bodrum, 28 Eylül-2 Ekim, 1987
 • Ü.Şimşek, M.Özyurt, B.Oktay: Vesiko uterin ve vesiko vaginal fistüllerde lyodurapilasti. 9. Türk Üroloji Kongresi, Bodrum, 28 Eylül-2 Ekim, 1987
 • Ü.Şimşek, B.Oktay, A.Bağcıoğlu, M.Özyurt: Üretra darlıklarının internal optik üretrotomi ile sağıtımı. 9. Türk Üroloji Kongresi, Bodrum, 28 Eylül-2 Ekim, 1987
 • B.Oktay, Ü.Şimşek, M.Özyurt,A.Bağcıoğlu: Kırk yaşın altındaki mesane tümörlü olguların özellikleri. 9. Türk Üroloji Kongresi, Bodrum, 28 Eylül-2 Ekim, 1987
 • Ü.Şimşek, S.Kutlu, B.Oktay, M.Özyurt, İ.Yavaşçaoğlu : Prostat kanseri olmayan erkeklerde prostat spesifik antijen ve prostatik asit fosfatazın mevsimsel değişiklikleri. 11.Ulusal Üroloji Kongresi, Side, 14-18 Ekim 1991
 • Ü.Şimşek, M.A.Aksel, A.Ayyıldız, B.Oktay, M.Özyurt ‘Adelosan varikosel: Tedavi edelim mi?’ 1. Ulusal pediatrik üroloji toplantısı Bursa 1-2 Mayıs 1992 S.Kutlu, Ü.Şimşek, İ.Yavaşçaoğlu, A.Ayyıldız, B.Oktay, M.Özyurt : Primer enüsresis noktürinada Oxybutinin Klorid ve Desmopressin’in tedavi değerlerinin karşılaştırılması.1.Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Bursa, 1-2 Mayıs 1992.
 • Şimşek Ü, Özyurt G, Yavaşçaoğlu İ,Oktay B, Özyurt M: Ketorolak Tromethamine ve Atropin kombinasyonu renal kolik tedavisinin bir seçeneğidir. 4.Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul 24-26 Eylül 1993
 • Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Özyurt M, Şimşek Ü: Renal transplantasyonlarda ekstravezikal üreteral reimplantasyon. X.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bursa, 19-22 Ekim 1993
 • Şimşek Ü, Yavaşçaoğlu İ, Alper E, Oktay B, Özyurt M, Güneş İ: VUR takibinde renal sintigrafi ve simultane indirekt sistografininin yeri. 2 Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Mudanya, 5-6 Kasım 1993
 • Şimşek Ü, Köse A, Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Özyurt M: Üreter alt uç taşlarının tedavisinde ESWL ve üreterorenoskopi sonuçlarının karşılaştırılması. 1.Ulusal Endoskopik –Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 10-13 Kasım 1993
 • Özen Y, Kılıçturgay S, Yavaşçaoğlu İ, Çağlayan H, Oktay B, Korun N, Bilgel H: Bir üniversite hastanesinde kadavra organ sağlama kapasitesindeki gelişmeler. 1.Ulusal Transplantasyon Kongresi, Ankara , 20-23 Ekim 1993
 • Oktay B., Yavaşçaoğlu İ., Şimşek Ü., Özyurt M. ‘ Adrenal kitleler’ 13.Ulusal Üroloji kongresi Antalya 2-5 Kasım 1994
 • Kavrama İ., Şimşek Ü., Oktay B., Yavaşçaoğlu İ., Özyurt M. ‘ Detrüssör hiperrefleksli hastalarda intravezikal oksibutinin kullanımı’ 13.Ulusal Üroloji kongresi Antalya 2-5 Kasım 1994
 • Oktay B., Yavaşçaoğlu İ., Göçer F., Özyurt M. ‘ Başarısız orşiopeksi sonrasında yapılan ameliyatların sonuçları’ 13.Ulusal Üroloji kongresi Antalya 2-5 Kasım 1994
 • Şimşek Ü., Oktay B., Yavaşçaoğlu İ., Şimşek Ü., Özyurt M. ‘ Renal transplantasyon sonuçlarımız’ 13.Ulusal Üroloji kongresi Antalya 2-5 Kasım 1994
 • Yavaşçaoğlu İ., Oktay B., Şimşek Ü., Kavrama İ., Özyurt M. ‘ Ejekülasyonun serum prostatik asid fosfataz ve PSA düzeylerine etkisi’ 13.Ulusal Üroloji kongresi Antalya 2-5 Kasım 1994
 • Oktay B, Zorluoğlu A, Yavaşçaoğlu İ, Şimşek Ü, Vuruşkan H, Özyurt M: Retroperitoneoskopik renal kist eksizyonu. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 14-16 Mayıs, 1998.
 • İ.Yavaşçaoğlu, K.Yenihayat, H.Türeyen, B.Oktay,Ü.Şimşek, M.Özyurt ‘Sıçanlarda şok dalgalarının fertilite ve estrus sikluslarındaki overlere ektileri’ 15.Ulusal üroloji kongresi Antalya 25-29 Ekim 1998
 • İ.Yavaşçaoğlu, K.Yenihayat, B.Oktay,Ü.Şimşek, M.Özyurt ‘Pnömatik litotripsi-zorlu böbrek taş cerrahisinde kullanışlı bir yöntem’ 15.Ulusal üroloji kongresi Antalya 25-29 Ekim 1998 İ.Yavaşçaoğlu, K.Yenihayat, Ü.Şimşek, B.Oktay, M.Özyurt ‘Sıçanlarda protez enfeksiyonlarının önlenmesinde antibiyotikli yara irrigasyonunun ve sistematik antibiyoterapinin önemi’ 15.Ulusal üroloji kongresi Antalya 25-29 Ekim 1998
 • Vuruşkan H,Oktay B,Yavaşçaoğlu İ,Şimşek Ü,Özyurt M ‘Obstrüktif nefropatide gelişen tubulointerstisyel fibroziste anjiotensin II blokajının rolü’ 16.Ulusal nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon kogresi İzmir 14-16 Kasım 1999
 • Çelik L, Oktay B., Yavaşçaoğlu İ., Vuruşkan H., Yenihayat K., Şimşek Ü., Özyurt M. ‘Kalsiyum kanal blokerlerinin obstrüktif nefropatide gelişen tubulointerstisyel fibrozis üzerindeki inhibitör etkisi’ 16.Ulusal üroloji kongresi İzmir 8-12 Ekim 2000
 • Vuruşkan H., Oktay B., Yenihayat K., Yavaşçaoğlu İ., Şimşek Ü., Özyurt M. ‘Obstrüktif üropatide gelişen tubulointerstisyel fibrozisin engellenmesinde anjiotensin II’nin inhibitör rolü’ 16.Ulusal üroloji kongresi İzmir 8-12 Ekim 2000
 • Yenihayat K., Oktay B., Vuruşkan H., Yavaşçaoğlu İ., Şimşek Ü., Özyurt M. ‘Mesane tümörü progres ve prognozunda TGF-Beta 1’in rolü’ 16.Ulusal üroloji kongresi İzmir 8-12 Ekim 2000
 • Oktay B., Dilek K., Ersoy A., Vuruşkan H., Yenihayat K., Yavaşçaoğlu İ., Şimşek Ü., Özyurt M. ‘Renal transplantasyon sonuçlarımız’ 16.Ulusal üroloji kongresi İzmir 8-12 Ekim 2000
 • İ.Kesgin,B.Oktay,H.Vuruşkan,İ.Yavaşçaoğlu,Ü.Şimşek,M.Özyurt ‘Anjiotensin II ve kalsiyum kanal inhibisyonunun ESWL sonrası gelişen fibrozisi önlemedeki rolü 4.Ulusal endoüroloji kongresi,İstanbul, 1-2 Haziran 2000
 • Güllülü M, Usta M.,Ersoy A, Karadağ M.,Yavuz M.,Dalkılıç E.,Oktay B.,Dilek K.,Yavaşçaoğlu İ.,Yurtkuran M ‘Renal transplant alıcılarında siklosporin-A’ya bağlı hipersensitivite pnömonisi’ Transplantasyon 2000, İstanbul 25-29Ekim 2000
 • Güllülü M, Usta M.,Ersoy A, Yavuz M.,Dalkılıç E.,Aslahan İ.,Oktay B.,Dilek K.,Yurtkuran M ‘Renal transplantasyon sonuçlarımız’ Transplantasyon 2000, İstanbul 25-29Ekim 2000
 • Ersoy A,Dilek K.,Taş A.,Güllülü M.,Yavuz M.,Usta M.,Aslahan İ.,Öztürk H.,Oktay B.,Yurtkuran M ‘Bir Renal transplant alıcısında testiküler seminoma’ Transplantasyon 2000, İstanbul 25-29Ekim 2000
 • Usta M.,Dilek K.,Ersoy A,Güllülü M.,Mıstık R.,Oktay B.,Yavaşçaoğlu İ.,Yurtkuran M ‘Renal transplant alıcılarında transfusion transmitted virus enfeksiyon prevalansı’ Transplantasyon 2000, İstanbul 25-29Ekim 2000
 • Oktay B.,Dilek K.,Ersoy A.,Vuruşkan H., Yenihayat K.,Yavaşçaoğlu İ,Şimşek Ü.,Özyurt M. ‘Renal transplant alıcılarında aspergillus pnömonisi’ Transplantasyon 2000, İstanbul 25-29Ekim 2000
 • İ.Yavaşçaoğlu, K.Yenihayat, Z.Çalışkan, B.Oktay, Ü.Şimşek,Ö.Mustafa ‘Penil protez implantasyonunda antibiyotik profilaksisi 1. Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu Antalya 2001
 • İ.Yavaşcaoğlu, H Vuruşkan, R.Şahin, B.Oktay, Ü.Şimşek.M.Özyurt. İleal loop diversiyon uygulanan hastalarda kullanılan ileal segment kültürlerinin önemi. 1. Genitoüriner enfeksiyonlar sempozyumu Antalya 2001
 • Yavaşçaoğlu İ., Oktay B., Vuruşkan H., Çift A., Dilek K., Şimşek Ü, Özyurt M.: Donör Nefrektomi Sonuçlarımız.Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III.Kongresi. Transplantasyon 2002, Adana 17-20 Ekim 2002.
 • Yavaşçaoğlu İ.,Vuruşkan H.,Aydemir Ö.,Oktay B.,Şimşek Ü.,Özyurt M ‘Renal hücreli kanser olgularında radikal nefrektomi sonrası lokal nüks 17.Ulusal Üroloji Kongresi Antalya 5-10 Ekim 2002
 • Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Çalışkan Z, Çift A,Oktay B. Radikal prostatektomide morbiditeyi etkileyen faktörler. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 23-27 Nisan 2003.
 • Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Çalışkan Z, Kekilli O, Çift A, Oktay B. Prostat kansrei tanısında TRUS bulguları ve PSA değerleri ile prostat biyopsi sonuçları arasındaki korelasyon. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 23-27 Nisan 2003.
 • Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Çalışkan Z Kekilli O, Oktay B. ‘PSA düzeyi 4 ile 10 ng/ml arasında olan olgularda prostat biyopsi kararında serbest/total PSA oranı ve PSA dansitesinin belirleyiciliği’. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 23-27 Nisan 2003.
 • İsmet Yavaşcaoğlu,Hakan Vuruşkan,Zülküf Çalışkan,Onur Kekilli,Ali Çift, Bülent Oktay.Prostat kanseri tanısında TRUS bulguları ve PSA değerleri ile prostat biyopsi sonuçları arasındaki korelasyon. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 23-27 Nisan 2003.
 • Yavaşçaoğlu İ,Çalışkan Z, Vuruşkan H, Sökmen A, Oktay B. ‘Metastatik testis tümörlerinde Kemoterapinin yanıtını etkileyen prognostik faktörler’. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 23-27 Nisan 2003.
 • Oktay B, Vuruşkan H, Yavaşçaoğlu Semptomatik Parankimal Ve Parapelvik Kistlerin Laparoskopik Yöntemle Tedavisi: İ: 5.Ulusal Endoüroloji Kongresi, Diyarbakır, 24-26 Ekim 2003
 • Vuruşkan H, Kordan Y, Çalışkan Z, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: Otolog Üreter Transplantasyonu: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Vuruşkan H, Çalışkan Z, Kordan Y, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: 29..Renal Transplantasyon Alıcılarında Vezikoüreteral Reflünün Renkli Doppler Ultrasonografi İle Saptanması: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Çalışkan Z, Vuruşkan H, Kordan Y, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: 30.Hamilelerde Üreter Taşlarının Spinal Ve Lokal Anestezi Altında Üreteroskopik Tanı Ve Tedavisinin Karşılaştırılması: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Çalışkan Z, Vuruşkan H, Kordan Y, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: Distal Hipospadias Olgularında Hangi Cerrahi Tedavi: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Kordan Y, Çalışkan Z: Laparoskopik Radikal Nefrektominin Erken Sonuçlarının Açık Radikal Nefrektomi İle Karşılaştırılması: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Çalışkan Z, Vuruşkan H, Kordan Y, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: Sürrenal Lokalizasyonundaki Kitlelerin Değerlendirilmesi18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Çalışkan Z, Vuruşkan H, Kordan Y, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: İnmemiş Testis Nedeniyle Adelosan Çağda Orşiektomi Uygulanan Olguların Değerlendirilmesi: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Kordan Y, Vuruşkan H, Çalışkan Z, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: Tekrarlayan Üretral Stenozların Tedavisinde Kendiliğinden Genişleyen (UROLUME®) Ve Isıyla Genişleyen (HORİZON®) Stentlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Kordan Y, Vuruşkan H, Çalışkan H, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: Değişici Hücreli Yüzeyel Mesane Tümörü Ve Benign Prostat Hiperplazi Olgularında Eş Zamanlı Transüretral Mesane Tümörü Ve Prostat Rezeksiyonun Prostatik Üretrada Tümör Rekürrensine Etkisi: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Çalışkan Z, Vuruşkan H, Kordan Y, Yavaşçaoğlu İ, Oktay B: Kliniğimizdeki Renal Anjiomyolipomlu Olguların Seyri: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Oktay B, Vuruşkan H, Yavaşçaoğlu İ, Kordan Y, Çalışkan Z: Laparoskopik Ekstroperitonial Radikal Prostatektomi: 6 Vakanın Erken Dönem Sonuçları: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Kordan Y, Çalışkan Z: Laparoskopik Pyeloplasti: Üreteropelvik Bileşke Darlıklarının Tedavisinde İlk Deneyimlerimiz: 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2-7 Ekim 2004
 • Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Kordan Y: Laparoskopik Nefrektomi Deneyimlerimiz: 7.Uluslararası Katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 22-24 Nisan 2004
 • Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Vuruşkan H, Kordan Y: Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz 7.Uluslararası Katılımlı Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 22-24 Nisan 2004
 • H.Vuruşkan, A.Çift, N.Bolca, Z.Çalışkan, Y.Kordan, G.Ocakoğlu, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay ‘Renal transplant alıcılarında Vezikoüreteral reflü ile idrar yolu enfeksiyonu parametreleri arasındaki ilişki’ Transplantasyon 2004 Kapadokya 15-19 Eylül 2004
 • B.Oktay, H.Vuruşkan, Y.Kordan, Z.Çalışkan, İ.Yavaşçaoğlu, ‘Renal transplant sonrası gelişen lenfoselin laparaskopik yöntemle tedavisi’ Transplantasyon 2004 Kapadokya 15-19 Eylül 2004
 • H.Vuruşkan, N.Bolca, Y.Kordan Z.Çalışkan,, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay ‘Renal transplant alıcılarında Vezikoüreteral reflünün renal rezidivite indeksi ile ilişkisi’ Transplantasyon 2004 Kapadokya 15-19 Eylül 2004
 • A.Çift, N.Bolca, H.Vuruşkan, Z.Çalışkan, Y.Kordan, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay ‘Renal transplant alıcılarında Vezikoüreteral reflünün renal doppler ürosonografi ile saptanması’ Transplantasyon 2004 Kapadokya 15-19 Eylül 2004
 • B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan. Üroonkolji olgularında laparoskopik tedavi uygulama eğilimlerimiz. Ankara Üroonkoloji Kursu 22 Eylül 2005, Ankara
 • B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan. Renal hücreli kanser tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan. Laparoskopik pyelolitotomi. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B. Oktay, İ. H. Vuruşkan, Yavaşçaoğlu, Y. Kordan, Z Çalışkan. Laparoskopik ekstraperitoneal radikal prostatektomi. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan, B. Oktay. Uludağ Üniversitesinin laparoskopik adrenalektomideki ilk deneyimleri. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan. Retrokaval üreter tedavisinde laparoskopik üreteroüreterostomi-ilk deneyim. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B. Oktay, İ. H. Vuruşkan, Yavaşçaoğlu, Y. Kordan, Z Çalışkan. Üst üriner sistemin değişici epitelyum hücreli tümörlerinde laparoskopik nefroüreterektomi. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan, B. Oktay. Tek insizyondan laparoskopik sol radikal nefrektomi kontralateral pyelolitotomi. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan. Çocuklarda laparoskopik nefrektomi. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan. Çocuklarda transperitoneal laparoskopik pyeloplasti. 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B.Oktay, H.Vuruşkan, İ.yavaşçaoğlu Y.Kordan, Z.Çalışkan ‘Transplant sonrası gelişen lenfoselin laparaskopik yöntem ile tedavisi’ 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • B.Oktay, Soylu Ruşen Ali, Çalışkan Z.,’Mesaneden kaynaklanan leiomyomun laparaskopik olarak eksizyonu 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi 1 Aralık 2005, İstanbul.
 • Vuruşkan H.,Kordan Y.,Yavaşçaoğlu İ.,Oktay B.’Böbrek transplantasyonu sonrası gelişen cerrahi komplikasyonlarda diyaliz şeklinin etkisi’ Transplatasyon 2006 Çeşme 14-17 Eylül 2006
 • O Kekilli, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan, İ. Yavaşçaoğlu, B. Oktay. Kronik pelvik ağrı sendromlu erkeklerin tanı ve tedavi yanıtında seminal sıvıda tümör nekroz edici faktör-alfa ve interlökin 1-beta seviyelerinin rolü. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • M Küçük, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan, İ. Yavaşçaoğlu, B. Oktay. Prostatın transüretral rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasteridin rolü. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • H. Vuruşkan, Z Çalışkan, Y. Kordan, E Edincik, S Seyhan, İ. Yavaşçaoğlu, B. Oktay. Böbrek transplantasyonu sonrası gelişen ürolojik komplikasyonlara diyaliz şeklinin etkisi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • B. Oktay, İ.Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Z Çalışkan,Y. Kordan. Laparoskopik ve açık radikal prostatektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • B. Oktay, İ.Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z Çalışkan, S Seyhan. T1-2 N0M0 renal hücreli kanserlerin tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi ile açık nefrektomi sonuçlarının karşılaştırılması. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya.
 • H. Vuruşkan, O Algın, S Doğan, İ. Yavaşçaoğlu, B. Oktay. Canlı böbrek donörlerinin operasyon öncesi değerlendirilmesinde manyetik rzonans anjiografinin katkısı. Transplantasyon 2006, 14-17 Eylül 2006, İzmir.
 • B Oktay, H Vuruşkan, Y Kordan, İ Yavaşçaoğlu. T1-2 N0M0 renal hücreli kanserlerin tedavisinde laparoskopik radikal nefrektomi. 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • B Oktay, H Vuruşkan, Y Kordan. Böbrek tümörlerinin tedavisinde transperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi. 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • B Oktay, H Vuruşkan, İ Yavaşçaoğlu, Y Kordan. Ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi: apeks diseksiyonu için rektal balon kullanımının katkısı. 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • B Oktay, H Vuruşkan, İ Yavaşçaoğlu, Y Kordan. Sinir koruyucu ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi. 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • B Oktay, H Vuruşkan, Y Kordan. Odağı belirlenemeyen ektopik Cushing sendromunun tedavisinde laproskopik bilateral adrenalektomi. 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • İ Yavaşçaoğlu, B Oktay, H Vuruşkan, Y Kordan. Laparoskopik adrenalektomi 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • B Oktay, H Vuruşkan, İ Yavaşçaoğlu, Y Kordan. Üst üriner sistm tümörlerinde Uludağ üniversitesinin laparoskopik nefroüreterktomi deneyimi. 7. Ulusal Endoüroloji kongresi 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • Doğan Hasan Serkan, Kılıçarslan Hakan, Kordan Yakup, Gasanov Feyzullah, Yavaşçaoğlu İsmet, Oktay Bülent Proksimal üreter taşlarının tedavisinde rijit üreterorenoskopinin etkinliği. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül 2007, İzmir.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, İ.Yavaşçaoğlu, A Ersoy, Y. Kordan, S Doğan. Renal transplantasyon sonuçlarımız. Transplantasyon 2008, 15-18 Ekim 2008 Erzurum.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, İ.Yavaşçaoğlu, A Ersoy, Y. Kordan, S Doğan, ÖE Gökten. Canlı vericili renal transplantasyonda stentsiz üreteroneosistostomi sonuçlarımız. Transplantasyon 2008, 15-18 Ekim 2008 Erzurum.
 • İ.Yavaşçaoğlu, B. Oktay, H. Vuruşkan, Y. Kordan. Adrenal tümörlerin tedavisinde laparoskopik transabdominal adrenalektomi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Ç Çiçek. Transperitoneal laparoskopik parsiyel nefrektomi 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, Y. Kordan. Benign prostat hiperplazisi tedavisinde laparoskopik ekstraperitoneal adenomektomi-erken bulgularımız. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, İ.Yavaşçaoğlu, Y. Kordan, M Danışoğlu. Laparoskopik ekstraperitoneal radikal prostatektomi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • İ.Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, B. Oktay. Laparoskopik radikal sistektomi-Uludağ Üniversitesi deneyimi. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, İ.Yavaşçaoğlu, A Ersoy, Y. Kordan, S Doğan. Renal transplantasyon sonuçlarımız. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • İ. Yavaşçaoğlu, B. Oktay, H. Vuruşkan, Y. Kordan, HS Doğan. Laparokopik donör nefrektomi deneyimimiz. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • B Turna, E Apaydın, B Oktay, Y Bayazıt, Ö Şanlı, L Tunç, H Vuruşkan, V Yalçın, AR Kural, T Erdoğru. Büyük böbrek tümörlerinin laparoskopik radikal nefrektomi ile tedavisi: çok merkezli çalışma. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • T Erdoğru, B Oktay, A Tefekli, V Tuğcu, Aİ aşçı, AY Müslümanoğlu, H Vuruşkan, M Baykara. Çok merkezli oluşturulan veritabanı ile ülkemizdeki ilk laparoskopik radikal prostatektomi sonuçları. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • Özgür Elvan Gökten, Hakan Kılıçarslan, Yakup Kordan, Hasan Serkan Doğan, İsmet Yavaşcaoğlu, Bülent Oktay. Erkek İnfertilisinde Genetik Değerlendirme. 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • İ Yavaşçaoğlu, B. Oktay, Y. Kordan, “Laparoskopik radikal prostatektomi sırasında gelişen iatrojenik rektum perforasyonunun laparoskopik onarımı: 2 olgunun sunumu” 20. Ulusal Üroloji Kongresi 1-6 Kasım 2008, Antalya.
 • Oktay B, Vuruşkan H. Laparoskopik ekstraperitoneal transvezikal adenomektomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Oktay B, Vuruşkan H. Tek porttan ekstraperitoneal porttan transvezikal adenomektomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Kılıçarslan H, Yavaşcaoğlu İ, Yalçınkaya FR, Doğan HS, Kordan Y,OktayB. Bilateral komplike taş olgularında endoürolojik tedavilerin kombine uygulanımı. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • OktayB, Kılıçarslan H, Doğan HS, Kordan Y, Serin O, VuruşkanH,Yavaşcaoğlu İ. İyi huylu prostat büyümesi hastalarında diyod lazer tedavisinin etkinliği. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya
 • Doğan HS, Kılıçarslan H, Yavaşcaoğlu İ, OktayB. Çocuklarda üreterorenoskopi: Üç yıllık Uludağ Üniversitesi deneyimi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Doğan HS, Kılıçarslan H, OktayB. Çocuklarda perkütan nefrolitotomi: Üç yıllık Uludağ Üniversitesi deneyimi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Yavaşcaoğlu İ, Gasanov F, Doğan HS, VuruşkanH, OktayB. Laparoskopik parsiyel nefrektomide yeni bir hemostatik ajanın kullanımı. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Kordan Y, Yavaşcaoğlu İ, Doğan HS, Gürsoy E,VuruşkanH, OktayB. Laparoskopik donör nefrektomi: erken dönem sonuçlarımız. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Doğan HS,OktayB, VuruşkanH,Yavaşcaoğlu İ. Retrokaval üreter tedavisinde saf laparoskopik pyelopyelostomi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Kordan Y, Yavaşcaoğlu İ, Doğan HS, Danışoğlu M, VuruşkanH, OktayB. Laparaskopik transperitoneal adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Kordan Y, Yavaşcaoğlu İ, VuruşkanH, Doğan HS, OktayB. Kas invazif mesane kanseri tedavisinde kadın laparoskopik radikal sistektomi deneyimimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Kordan Y, Yavaşcaoğlu İ, Doğan HS, Gökçen K, Vuruşkan H, Oktay B. Laparoskopik radikal sistektomi: Uludağ Üniversitesi Deneyimi.8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Vuruşkan H,Yavaşcaoğlu İ, Kordan Y, Çiçek Ç, Oktay B. Renal hücreli kanserlerin tedavisinde transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi deneyimimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Oktay B, Vuruşkan H,Yavaşcaoğlu İ, Kordan Y, Serin O. Ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostatektomi deneyimimiz. 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • Ö.Şanlı, B.Oktay, M.Altınel, T.Erdoğru, B.Turna, Y.Özgök, M.Ateş, T.Tefik, Y.Kordan, E.Apaydin, Endouroloji Derneği Böbrek Tümörü Çalışma Grubu. Laparoskopik Radikal Nefrektomi: Operatif ve Onkolojik Sonuçlarıyla Türkiye Serisi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • H.S.Doğan, H.Kılıçarslan, Y.Kordan, S.Çelen, B.Oktay Çocukluk çağı böbrek taşı tedavisinde perkütan . 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, H.Kılıçarslan, Ç,Çiçek, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay. Pedikül Klempsiz Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • H.Vuruşkan, H.S.Doğan, Y.Kordan, G.Özmerdiven, H.Kılıçarslan, İ.Yavaşcaoğlu, B.Oktay. Laparoscopic Taş Cerrahisi:Transperitoneal mi, Retroperitonealmi? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • H.S.Doğan, H.Kılıçarslan, Y.Kordan, S.Çelen, H.Vuruşkan, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay . Çocuklarda Üreter Taşlarının Tedavisinde Semirijit Üreteroskopinin Etkinliği. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, İ.Yavaşcaoğlu, E.Gürsoy, HS:Doğan,A.Ersoy, H.Vuruşkan, B.Oktay. Laparoskopik ve Açık Donör Nefrektomi Verilerinin Karşılaştırlması. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, Ç.Çiçek, BS.Parlaktaş, B.Oktay. Evre I Seminom Dışı Testis Tümörü Tedavisinde Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Disseksiyonu. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, M.Danışoğlu, B.Oktay. Laparoskopik Vesikovajinal Fistül Oarımı. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, E.Gürsoy, Ç.Çiçek, H.Vuruşkan, B.Oktay Laparoskopik Retroperitoneal Parsiyel Nefrektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, Ç.Çiçek, G.Özmerdiven, H.Kılıçarslan, B.Oktay. Üreter Taşlarının Tedavisinde Başarısız Retrograd Üreterorenoskopi Sonrası Flexible Antegrad Üretrorenoskopi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • H.Vuruşkan, ME.Danışoğlu, Ç.Çiçek, B.Aytaç, Y.Kordan, İ.Yavaşçaoğlu,B.Oktay. Evre T3 ve T4 Böbrek Hücreli Karsinomu olan Hastalarda Laparoskopik Radikal Nefrektomi(LRN). 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • B.Oktay, H.Vuruşkan, ME.Danışoğlu, O.Serin, B.Aytaç, İ. Yavaşcaoğlu. Laparoskopik Radikal Prostatektomi (LRP): 5 Years Experience. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • H.Vuruşkan, İ.Yavaşcaoğlu, Y.Kordan, ME.Danışoğlu, B.Aytaç, B.Oktay . Renal Hücreli Karsinomu olan Hastalarda Laparoskopik Radikal Nefrektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, İ.Yavaşcaoğlu, K.Gökçen, HS.Doğan, H.Vuruşkan, B.Oktay. T3 Mesane Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Radikal Sistektomi. . 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • İ.Yaşçaoğlu, Y.Kordan, H.Vuruşkan, G.Özmerdiven, Ç.Çiçek, B.Oktay . Laparoskopik Adrenalektomi:Uludağ Üniversitesi Deneyimi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, İ.Yavaşcaoğlu, E.Gürsoy,HS.Serkan, A.Ersoy, H.Vuruşkan, B.Oktay. Laparoskopik Transabdominal Donör Nefrektomi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, İ.Yavaşcaoğlu, K.Gökçen, HS Doğan, H.Vuruşkan, B.Oktay. Laparoskopik Radikal Sistektomi:Uludağ Üniversitesi Deneyimi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Y.Kordan, E.Gürsoy, M.Kanat, H.Vuruşkan, HS.Doğan, İ.Yavaçcaoğlu, A.Ersoy.,B.Oktay. Renal Transplantasyon Cerrahi Komplikasyonlarının Uygulanan Donör Nefrektomi tekniğine Göre Karşılaştırılması-Uludağ Universitesi Deneyimi 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 ekim-4 kasım 2010, İstanbul.
 • Kordan Y, Çiçek Ç,,Özmerdiven,G.,Kılıçarslan H., Oktay B.:Üreter taşlarını Tedavisinde Başarısız Retrograd üreterorenoskopi Sonrası Fleksibl Antegrad Üreterorenoskopi.21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-4 Kasım 2010,İstanbul
 • Y.Kordan, E.Gürsoy, M.Kanat, H.Vuruşkan, HS.Doğan, İ.Yavaşcaoğlu, A.Ersoy, B.Oktay. Transplantasyon Cerrahi Komplikasyonlarının Uygulanan Donör Nefrektomi Tekniğine Göre Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Kooordinasyon Derneği VII. Kongresi, 14-17 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Y.Kordan,İ.Yavaşcaoğlu,E.Gürsoy,HS.Doğan,A.Ersoy,H.Vuruşkan, B.Oktay. Laparoskopik Transperitoneal Donör Nefrektomi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Kooordinasyon Derneği VII. Kongresi, 14-17 Ekim 2010, Eskişehir.
 • Y.Kordan,İ.Yavaşcaoğlu,E.Gürsoy,HS.Doğan,A.Ersoy,H.Vuruşkan, B.Oktay. Laparoskopik ve Açık Nefrektomi Verilerinin Karşılaştırılması. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Kooordinasyon Derneği VII. Kongresi, 14-17 Ekim 2010 Eskişehir
 • Kordan Y, Gürsoy E.,Kanat F.M., Vuruşkan H., Doğan H.S., Yavaşcaoğlu, İ., Ersoy A., Oktay B., Çicek Ç.:Renal Transplantasyon Cerrahi Komplilasyonlarının Uygulanan Donör Nefrektomi Tekniğine Göre Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Deneyimi. Organ Nakli Kuruşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi , 12-16 Ekim 2011, Antalya