Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • T.Şahin, B.Oktay, A.Yıldız : Transuretral prostat rezeksiyonlu ve suprapubik transvezikal prostatektomili olguların hastanede kalma sürelerinin incelenmesi. U.Ü.Tıp Fak.Dergisi, 10:69,1983
 • M.Özyurt,B.Oktay: Spontan üriner ekstravazasyon. U.Ü.Tıp Fak. Dergisi, 11:161,1984.
 • B.Oktay, A.Yıldız: Pelvik franktürlerle olan posterior üretral yaralanmalar. Bursa Devlet Hast. Tıp Bülteni 1:99,1985
 • B.Oktay, M.Özyurt,A.Turgut: İkinci primer karsinomlu üç olgu. Türk Üroloji Dergisi, 12:349,1986
 • B.Oktay, M.Özyurt,A.Yıldız,A.Turgut,U.Karakaş:Kronik bakteriyel prostatitte intraprostatik tiamfenikol uygulanımı. Türk Üroloji Dergisi. 12/597,1986
 • M.Özyurt, B.Oktay, A.Kaya, A.Turgut: Yüzsekiz mesane tümörü olgusu, U.Ü.Tıp Fak. Dergisi, 14:165,1987
 • B.Oktay, M.Özyurt, A.Şenbaş, Ü.Şimşek, M.A.Aksel: Endoskopi ve üriner enfeksiyon. U.Ü.Tıp Fak. Dergisi, 15:247,1988
 • Ü.Şimşek, B.Oktay, A.Bağcıoğlu, M. Özyurt: Böbrek adenokanserinde hormonal tedavinin yeri. U.Ü.Tıp Fak. Dergisi,15:277,1988
 • B.Oktay,Ü.Şimşek, M.Özyurt, A.Bağcıoğlu: Değişici hücreli mesane karsinomunda sigara kullanımının stage grade ve nüks sayısı üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 15:689,1989
 • B.Oktay, Ü.Şimşek, M.Özyurt ‘Posterior üretral valf’U.Ü Tıp Fak. Dergisi, 16 (2): 361-365, 1989.
 • B.Oktay, M.Kaya, M.Özyurt, H.Özkan, Ü.Şimşek ‘Renal kontrbalans’U.Ü Tıp Fak. Dergisi, 16 (2): 233-237, 1989.
 • Oktay B., Şimşek Ü, Özyurt M, Bağcıoğlu A., Ayyıldız A ‘ PSA ve prostatik asit fosfatazın ‘PSA ve prostatik asit fosfatazın prosatik hastalıklarda değerlendirilmesi’ Türk üroloji degisi 15(4), 667-60
 • Şimşek Ü, Özyurt M, Oktay B. ‘Vezikovaginal vezikoüterin fistüllerin lyofilize dumamater ile onarımı Türk Üroloji Dergisi, 15(3): 459-462, 1989.
 • Şimşek Ü, Karakaş U, Oktay B., Özyurt M ‘.Mesane tümörlerinin evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri’ Türk Üroloji Dergisi, 15(4): 693-696, 1989
 • Oktay B., Özyurt M., Şimşek Ü., Bağcıoğlu A ‘Kırk yaş altındaki mesane kanserli olguların özellikleri’ Türk Üroloji Dergisi, 15(2): 335-338, 1989
 • Oktay B, Özyurt M, Şimşek Ü, Şenbaş A, Yavaşçaoğlu İ: Prostat karsinomunda androjen yoksunluk tedavisinin serum testosteron, asit, alkalin ve prostatik asit fosfataz değerleri ile takibi. Türk Üroloji Dergisi, 15(3): 473-477, 1989.
 • Oktay B, Şimşek Ü, Özyurt M, Yavaşçaoğlu İ: Mesane değişici epitel karsinomunda idrar Karsino –Embriyojenik Antijen değerleri. U.Ü Tıp Fak. Dergisi, 17 (2): 241-244, 1990.
 • B.Oktay, M.Özyurt,Ü. Şimşek, A.Bağcıoğlu ‘Bilateral böbrek tümörü’ U.Ü Tıp Fak. Dergisi, 17 (2): 361-366, 1990.
 • Oktay B., Şimşek Ü., Özyurt M., Bağcıoğlu A, ‘Prostat karsinomu tanısında rektal muayene ve Transrektal USG’nin yeri’ Türk Üroloji dergisi 16(1) 93-96- 1990
 • B.Oktay, M.Özyurt, Ü.Şimşek,A. Şenbaş ‘Renal kitlelerin değerlendirilmesinde ekskretuvar ürografi ve komputerize tomografinin yeri’ Bursa devlet hastanesi tıp bülteni 6(1) 1990
 • Oktay B, Özyurt M, Şimşek Ü, Savcı G, Yavaşçaoğlu İ: Obstrüktif üropatilerde perkütanöz nefrostomi drenajı. U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 17(1): 213-216, 1990
 • B.Oktay, M.Özyurt, Ü.Şimşek, A.Bağcıoğlu ‘Vajenden prolabe olmuş ektopik üreterosel’ . U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 17(1): 187-192, 1990
 • Ü.Egeli, B.Oktay, M.Özyurt ‘Mesane tümörlerinde sitogenetik çalışmalar U.Ü Tıp Fak. Dergisi, 17 (3): 465-471, 1990.
 • Şimşek Ü, Oktay B, Bağcıoğlu A,Özyurt M ‘Üretra darlıklarının optik üretrotomi ile sağaltımı’ Türk üroloji dergisi 16(1), 1990, 11-13
 • Ö.Yerci, Z. Gücin, O.Erol, A.Bağcıoğlu, B.Oktay ‘İntravezikal BCG tedavisi ile mesanede meydana gelen histopatolojik değişiklikler’ U.Ü. Tıp Fak. Dergisi, 18(1): 67-71, 1991
 • Özyurt M, Bağcıoğlu A, Oktay B, Yerci Ö,Şimşek Ü ‘Sinkronöz onkositoma ve değişici epitelyum hücreli karsinom (İlginç bir tümör kombinasyonu) Türk üroloji dergisi 17(3) 340-342, 1991
 • Şimşek Ü, Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Ayyıldız A, Özyurt M: Ürolithiazis ve simulasyon: Bir olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 18 (4) : 419-421, 1992
 • Şimşek Ü, Kutlu S, Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Ayyıldız A, Özyurt M: Üreteropyeloplastilerde eksternal ve internal drenajın karşılaştırılması. Üroloji Bülteni 3: 207-211,1992
 • Şimşek Ü, Kutlu S, Oktay B, Özyurt M, Ayyıldız A ‘Pyeloplastilerde üreteral stent kullanımı’ Türk üroloji dergisi cilt 18 sayı:2 156-159, 1992
 • Oktay B, Bağcıoğlu A, Yavaşçaoğlu İ, Şimşek Ü, Özyurt M: Mesane tümörlerinde düşük doz BCG. Üroloji Bülteni, 4:215-218, 1993
 • Yavaşçaoğlu İ, Şimşek Ü, Oktay B, Özyurt M , Bülent E: Erkek infertilitesinde varikoselin rolü. U.Ü.Tıp Fak. Dergisi 3 : 295-298, 1993
 • Ü Şimşek, A Ayyıldız, Ö.Yerci, M.Özyurt, B.Oktay, İ.Kavrama: ESWL ve Önemli bir komplikasyon. Enoüroloji, 2:31-33,1994
 • Yavaşçaoğlu İ, Oktay B, Şimşek Ü, Özyurt M: Mesane kanamalarının tedavisinde intravezikal dihidroergotamin. Türk Üroloji Dergisi 20( 1) : 60-63,1994,
 • Yavaşçaoğlu İ, Oktay B, Şimşek Ü, Kavrama İ, Özyurt M: Alt ve orta üreter taşlarının tedavisinde rijid üreteroskopi . Üroloji Bülteni 5 : 29-32,1994
 • Oktay B, Yavaşçaoğlu İ, Şimşek Ü, Özyurt M: Varikosel tedavisinde farklı bir yaklaşım: Spermatiko –kollateral safen ven şantı(Bir olgu nedeniyle.) U.Ü.Tıp Fak. Dergisi. 1:77-79,1994
 • Yavaşçaoğlu İ, Oktay B, Şimşek Ü, Özyurt M: Varikoselli infertil hastalarda serum hormon düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi 20( 1) : 23-26, 1994
 • Şimşek Ü, Yavaşçaoğlu İ, Alper E, Oktay B, Güneş İ, Özyurt M: Tc 99 m DTPA renal sintigrafi ve senkronize indirekt sistografi ile vezikoüreteral reflünün takibi. Türk Üroloji Dergisi 20(2) : 213-216, 1994
 • B.Oktay ‘Mesane kanserlerinde Basillus Calmette-Guerin tedavisi’ U.Ü.Tıp Fak. Dergisi. 1-2-3:1-5,1995
 • Oktay B., Yavaşçaoğlu İ, Özyurt M, Şimşek Ü. ‘Renal transplantasyonda ekstravezikal reimplantasyon’ Türk Üroloji Dergisi 21 : 126-129, 1995
 • Oktay B, Dilek K, Yavaşçaoğlu İ, Şimşek Ü, Özyurt M, Yurtkuran M, Bilgel H: Renal transplantasyon sonuçlarımız. Üroloji Bülteni 6: 85-88,1995
 • Yavaşçaoğlu İ, Oktay B, Şimşek Ü, Türkeri Y, Özyurt G, Özyurt M: Elektrostimulasyon kullanılarak kontrollü obturator sinir bloğu-Güvenli transüretral rezeksiyon . Türk Üroloji Dergisi 22(4): 365-369, 1997
 • Yavaşçaoğlu İ, Şimşek Ü, Oktay B, Vuruşkan H, Özyurt M: Transüreteroüreterostomi deneyimlerimiz. Üroloji Bülteni 8: 219-223, 1997
 • İ Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, B. Oktay, Ü. Şimşek, M.Özyurt. Penil ven ligasyonu uzun dönem sonuçlarımız. Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg. 24:47-50, 1997.
 • Yavaşçaoğlu İ, Yenihayat K, Oktay B, Şimşek Ü, Özyurt M: Myofasiyal rüptür ile birlikte bir retroperitoneal hematom olgusu. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 14 (2) : 171-172,1998
 • Yavaşçaoğlu İ, Yenihayat K, Köseler A, Oktay B, Şimşek Ü, Özyurt M: Sıçanlarda şok dalgalarının fertilite ve farklı estrus sikluslarındaki overlere etkisi. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 14(2) : 101-104,1998
 • K.Yenihayat, B.Oktay, H.Vuruşkan, G.Filiz, İ.Yavaşçaoğlu, Ü.Şimşek, M.Özyurt. Mesane Tümörü Progres ve Prognozunda Transforming Growth Faktör Beta I’in (TGF- I) Rolü Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 21(6): 470-474, 2001.
 • H.Vuruşkan, B. Oktay, İ.Yavaşçaoğlu, Ü. Şimşek, M. Özyurt. Obstrüktif Nefropatide Gelişen Tübülo-interstisyel Fibrozisi Önlemede Anjiyotensin II Blokajının Rolü. Üroloji Bülteni, 12,137-141, 2001.
 • Çamlıkıyı H, Şimşek Ü ,Yavaşçaoğlu İ, Oktay B, Özyurt M. Primer monosemptomatik enürezis nokturnanın desmopressin ile tedavisinde fonksiyonel mesane kapasitesinin rolü. Türk Üroloji Dergisi, 28 (2): 157-160, 2002.
 • İ Kesgin, B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, Ü. Şimşek, M. Özyurt. Anjiotensin II ve Kalsiyum kanal inhibisyonunun ESWL sonrası gelişen fibrozisi önlemedeki rolü. Türk Üroloji Dergisi. 28 (4):378-82, 2002.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Ö. Aydemir, B. Oktay, Ü. Şimşek. Renal hücreli kanser olgularında radikal nefrektomi sonrası lokal nüks. Üroloji Bülteni 13(4): 199-202, 2002.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Z. Çalışkan, B. Oktay, Ü. Şimşek. İleri evre mesane tümörlerinde Gemcitabine + Cisplatine ve MVAC kemoterapi protokollerinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi. 29 (1):31-34, 2003.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H.Vuruşkan, O. Kekilli, B. Oktay. Mesane tümörlü hastalarda radikal sistektomi öncesi klinik evrelemenin değerlendirilmesi. Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg. 29(1):29-31, 2003.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H.Vuruşkan, B. Oktay. Erektil disfonksiyonlu hastalarda sildenafil sitratın klinik etkinliği ve güvenilirliği. Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg. 29(1):15-18, 2003.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, R. Şahin, B. Oktay, Ü. Şimşek. Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal mitomisin C’nin etkinliğinin marker lezyon ile değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 23: 328-333, 2003.
 • B. Oktay, H. Vuruşkan, İ. Yavaşçaoğlu, A. Ersoy. Renal transplantasyon sonrası gebelik. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni 18 (2): 139-140, 2002.
 • İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, B. Oktay, A. Çift, Ü. Şimşek. Donör Nefrektomi Sonuçlarımız. Bursa Devlet Hastanesi Bült. 19(1):11-13, 2004.
 • H.Vuruşkan, Z. Çalışkan, Y. Kordan, R. Şahin, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay. Radikal sistektomi ve transintestinal üriner diversiyon uygulanan olgularda kalsiyum dengesi. Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg. 30(3):195-198, 2004
 • Z. Çalışkan, H.Vuruşkan, Y. Kordan, H. Taş, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay. Kronik skrotal ağrıda sol varikoselektominin önemi. Türk Üroloji Dergisi. 30 (4):432-435, 2004
 • Z. Çalışkan, H.Vuruşkan, Y. Kordan, A. Çift, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay. İnmemiş testis nedeniyle postpubertal dönemde inguinal orşiektomi uygulanan olguların değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni 15:163-167, 2004
 • H.Vuruşkan,A. Çift, N. Bolca, Z. Çalışkan, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay. Renal transplantasyon alıcılarında vezikoüreteral reflü ile idrar yolu infeksiyonu parametreleri arasındaki ilişki. Üroloji Bülteni 15:159-162, 2004
 • B. Oktay, İ. Yavaşçaoğlu, H. Vuruşkan, Y. Kordan, Z. Çalışkan, “Laparoskopik Radikal Nefrektominin Erken Sonuçlarının Açık Radikal Nefrektomi ile Karşılaştırılması,” Türk Üroloji Dergisi, 31, 178-181 (2005).
 • İ.Yavaşçaoğlu, Z. Çalışkan, A Sökmen, H.Vuruşkan, Y. Kordan, B.Oktay, “Parsiyel Nefrektomide Kitle Boyutu ne Kadar Önemli,” Üroloji Bülteni, 16, 19-22 (2005).
 • Z. Çalışkan, H.Vuruşkan, M Küçük, Y. Kordan, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay, “Distal Hipospadias Olgularında İdeal Cerrahi Tedavi,” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31, 35-38 (2005).
 • Z. Çalışkan, A. Sökmen, Y. Kordan ,H.Vuruşkan, A. Çift, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay, G Ocakoğlu, “Yüzeyel Mesane Tümörlerinin Tedavisinde İntravezikal BCG Uygulamasının Sonuçları,” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31, 31-34 (2005).
 • Z. Çalışkan, H.Vuruşkan, Y. Kordan, S Serkan, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay, “Sürrenal lokalizasyonundaki kitlelerin değerlendirilmesi,” Üroloji Bülteni, 16, 69-73 (2005)
 • B.Oktay, H.Vuruşkan, Y. Kordan , Z. Çalışkan, A Sökmen, İ.Yavaşçaoğlu,” Böbrek Transplantasyonu Sonrasında Gelişen Lenfosellerde Laparoskopik Yöntemle Tedavi,” Üroloji Bülteni, 16, 74-78 (2005).
 • A Çift, N Bolca, H.Vuruşkan, Y Kordan, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay, “Böbrek Nakli Alıcılarında Vezikoüreteral Reflünün Renkli Doppler Ürosonografi ile Saptanması,” Türk Üroloji Dergisi, 31, 423-426 (2005).
 • B.Oktay, H.Vuruşkan, İ.Yavaşçaoğlu, Y. Kordan , Z. Çalışkan, M Öztürk, “Laparoskopik Ekstraperitoneal Radikal Prostatektomi: İlk Deneyimlerimiz,” Türk Üroloji Dergisi, 31, 384-388 (2005).
 • Z. Çalışkan, A. Çift, H.Vuruşkan, Y. Kordan , İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay, “Amfizematöz Piyelonefrit: Olgu Sunumu,” Türk Üroloji Dergisi, 31, 441-443 (2005).
 • B.Oktay ‘ Renal transplantasyonun tarihçesi’ Türkiye klinikleri J surg Med sci 2(21): 1-2(2006)
 • B.Oktay, H.Vuruşkan ‘Böbrek transplantasyonunda cerrahi teknik’ Türkiye klinikleri J Surg med sci 2(21), 45-47(2006)
 • B.Oktay, H.Vuruşkan ‘Böbrek yerine koyma tedavisi meliyetleri ve böbrek nakli sonuçları’ Türkiye klinikleri J Surg med sci 2(21), 87-88(2006)
 • Z. Çalışkan, H.Vuruşkan, Y. Kordan , A Sökmen, İ.Yavaşçaoğlu, B.Oktay, “Kliniğimizdeki Böbrek Anjiomiyolipomlu Olguların Seyri,” Türk Üroloji Dergisi, 32, 43-47 (2006).
 • M Küçük, E Edincik, M Dirican, H Vuruşkan, İ Yavaşçaoğlu, B Oktay, “Prostatın Transüretral Rezeksiyonu sırasındaki kan kaybının azaltılmasında finasteridin rolü” Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 33:71-74, 2007
 • Doğan HS, Kılıçarslan H, Oktay B. Pediatrik perkütan nefrolitotomi sırasında oluşan kolon perforasyonu ve tedavisi: Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi. Cilt:35, Sayı:2 Sayfa:153-156 Haziran 2009.
 • Yavaşcaoğlu İ, GökçenK, Doğan HS, Kordan Y, Aytaç B, VuruşkanH, OktayB. Laparoskopik radikal sistektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi. Türk Üroloji Dergisi. 35(3):224-229, 2009.
 • Yavaşcaoğlu İ, Kordan Y, Doğan HS, Danışoğlu ME, GökçenK, Gökten ÖE, VuruşkanH, Oktay, B. Laparaskopik transperitoneal adrenalektomi: Uludağ Üniversitesi deneyimi. Türk Üroloji Dergisi, 35(4):341-346,2009.
 • Yavaşcaoğlu İ, Doğan HS , Gürsoy E, Kordan Y, Ersoy A, VuruşkanH, OktayB Laparoskopik donör nefrektomi: erken dönem sonuçlarımız.. Türk Üroloji Dergisi. 36(1):61-66,2010
 • Bulent Oktay, Hakan Kılıçarslan, Hasan Serkan Doğan, Yakup Kordan, İsmet Yavaşcaoğlu, Hakan Vuruşkan. Diode laser in the treatment of benign prostatic enlargement: a preliminary study. Türk Üroloji Dergisi. 37(1):25-29,2011